Статут Вузлівського ОНВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів - ліцей"

Погоджено
відділом освіти Радехівської
районної державної адміністрації
Керівник відділу
________________ Л.А.Репетило

«____» _________________ 2017 р.

Затверджено
рішенням Радехівської районної ради
№_______ від «____»___________2017 р.
Голова Радехівської районної ради
__________________М.С.Климочко

«____» _________________ 2017 р.

С Т А Т У Т
Вузлівського опорного навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей»
Радехівського району Львівської області

Прийнято на загальних зборах трудового колективу Вузлівського опорного навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей»
Протокол №_____
від «_____» ________________ 2017р.


Голова зборів П.Сікорський

«______» _______________ 2017 року

І. Загальні положення
1.1.Даний статут визначає правовий статус, порядок утворення та основні засади діяльності опорного закладу та його філій.
1.2.Вузлівський опорний навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей» Радехівської районної ради Львівської області створений наказом по відділу освіти Радехівської районної державної адміністрації № 153/1 від 30 серпня 2016р. та рішенням Радехівської районної ради № 81 від 28 липня 2016 року і знаходиться у спільній власності територіальних громад Радехівського району.
1.3.Вузлівський опорний навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей» Радехівської районної ради Львівської області – це навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття загальної середньої освіти.
1.4.Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу:
Львівська область, Радехівський район, с.Вузлове, вул.Львівська, 57, тел. 3-12-27.
1.5.Вузлівський опорний навчально-виховний комплекс «Загальноосвятня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» Радехівського району Львівської області (далі – Вузлівський ОНВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей» або опорний заклад) є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штамп, ідентифікаційний номер, є повним правонаступником загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Вузлове та природничо-економічного ліцею с.Вузлове. Вузлівський ОНВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей» діє на підставі Статуту, затвердженого головою Радехівської районної ради та погодженого відділом освіти Радехівської райдержадміністрації (далі – відділ освіти) та зареєстрованого в установленому порядку.
1.6.Засновником Вузлівського опорного навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей» є Радехівська районна рада (далі – Засновник). Фінансування Вузлівський ОНВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей» здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету, засновник забезпечує його матеріально-технічне оснащення, харчування учнів, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює його статус, організовує будівництво і ремонт приміщень, його господарське забезпечення.
1.7.Засновник створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує опорний заклад, його філії (у тому числі шляхом реорганізації підпорядкованих навчальних закладів) відповідно до вимог законодавства України.
1.8.Вузлівський ОНВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей» у своїй діяльності підпорядкований відділу освіти Радехівської райдержадміністрації, Департаменту освіти і науки Львівської обласної держадміністрації, Міністерству освіти і науки України.
1.9.Вузлівський ОНВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей» має у своєму складі:
•філію «Загальноосвітня школа І-ІІ ступеня с.Бабичі» Вузлівського ОНВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей» Радехівської районної ради Львівської області (адреса: 80253, Львівська область, Радехівський район, село Бабичі);
•філію «Загальноосвітня школа І-ІІ ступеня с.Станин» Вузлівського ОНВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей» Радехівської районної ради Львівської області (адреса: 80250, Львівська область, Радехівський район, село Станин);
•філію «Нестаничівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – дошкільний навчальний заклад» Вузлівського ОНВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей» Радехівської районної ради Львівської області (адреса: 80252, Львівська область, Радехівський район, село Нестаничі);
•філію «Дмитрівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»» Вузлівського ОНВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей» Радехівської районної ради Львівської області (адреса: 80254, Львівська область, Радехівський район, село Дмитрів).
1.10.Головною метою Вузлівського ОНВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей» та його філій є створення єдиного освітнього простору; забезпечення рівного доступу осіб, у тому числі з особливими освітніми потребами, до якісної освіти; створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, провадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи, а також допрофесійного та професійного навчання незалежно від місця їх проживання; раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів опорного закладу та його філій, їх модернізації, а також формування громадянина України, що сповідує любов до ближнього, з глибокими патріотичними почуттями, національною свідомістю, повагою до своєї держави та її символів, до української мови та культури, до родини.
1.11.Головними завданнями Вузлівського ОНВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей» та його філій є:
•забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
•підготовка кваліфікованих робітників за такими напрямами: будівельна справа (муляр, штукатур, столяр), тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, водій автомобіля (категорія В-С)), кулінарна справа (кухар, офіціант, бармен), перукарська справа (перукар);
•виховання в учнів (вихованців) громадянина, патріота України, поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;
•виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
•формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
•всебічний розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
•реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
•виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців);
•створення матеріально-технічних умов для оволодіння учнями системою наукових знань про природу, людину і суспільство, а також для професійної підготовки кваліфікованих робітників.
1.12. Вузлівський ОНВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей» та його філії у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законодавчими актами, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, цим Статутом, рішеннями засновника та власними установчими документами.
1.13. Вузлівський ОНВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей» самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.
1.14. Вузлівський ОНВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей» несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
•безпечні умови освітньої діяльності;
•дотримання державних стандартів освіти;
•дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;
•дотримання фінансової дисципліни.
1.15. У Вузлівському ОНВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей» запроваджено такі профілі навчання: фізико-математичний, математика і комп’ютерна техніка, хіміко-біологічний, історико-філологічний, військово-спортивний.
1.16. Вузлівський ОНВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей» має право:
•проходити в установленому порядку державну атестацію;
•визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником (засновником);
•визначати варіативну частину робочого навчального плану;
•в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
•спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
•використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
•бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;
•отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
•залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;
•розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;
•розвивати академічний та професійний напрями навчання.
1.17. В опорному закладі спільно з філіями створюються та функціонують методичні об’єднання учителів початкових класів, класних керівників, учителів природничо-математичних предметів, предметів суспільно-гуманітарного циклу, а також психологічна служба.
1.18. Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються Вузлівською лікарською амбулаторією та Радехівською районною центральною лікарнею.
1.19. Опорний заклад є юридичною особою, має рахунки в органах Казначейства, самостійний баланс, штамп, печатку та має у своєму складі філії. Кількість учнів (вихованців) опорного закладу (без врахування учнів (вихованців) філій) визначається чинним законодавством України. Філія не є юридичною особою, діє на підставі Положення та Статуту, що затверджує засновник. Філія виконує функції початкової школи, дошкільного навчального закладу та школи І-ІІ ступенів.
1.20. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.
1.21. Опорний заклад та його філії відокремлені від церкви (релігійних організацій), мають світський характер.

ІІ. Організація навчально-виховного процесу
2.1. Навчальні (робочі та індивідуальні) плани опорного закладу та його філій розробляються керівництвом опорного закладу на основі типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених МОН, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня та затверджуються в установленому порядку.
2.2.Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників опорного закладу та його філій, які забезпечують навчально-виховний процес у опорному закладі та його філіях, визначається директором опорного закладу та його філій відповідно до законодавства і затверджується відділом освіти Радехівської районної державної адміністрації.
2.3. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на семестри та режим роботи опорного закладу та його філій встановлюються його директором у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом та затверджуються відділом освіти Радехівської районної державної адміністрації.
Розклад уроків опорного закладу та його філій складається відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і затверджується директором опорного закладу.
2.4. Опорний заклад та його філії працюють за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України.
2.5.Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчального закладу можуть самостійно добирати програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів, мають право на розробку та впровадження власних навчальних програм.
2.6. Вузлівський ОНВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей» здійснює навчально-виховний процес за класно-урочною формою навчання з використанням тематичного обліку навчальних досягнень учнів (1-7 класи) та модульно-рейтингової системи навчання (8-11 класи).
2.7. Зарахування учнів (вихованців) до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).
У разі потреби учень (вихованець) може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.
2.8. У школах першого ступеня навчання для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, створюються групи продовженого дня.
Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють). Режим роботи груп продовженого дня затверджується наказом по Вузлівський ОНВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей».
2.9. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.
2.10. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).
2.11. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах – 35 хвилин, у других-четвертих класах – 40 хвилин, у п'ятих-одинадцятих – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.
2.12. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується педагогічною радою навчального закладу і затверджується директором.
Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять.
Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.
2.13. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.
2.14. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється за допомогою тематичного обліку навчальних досягнень учнів (1-7 класи) та модульно-рейтингової системи навчання (8-11 класи) відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців).
У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у другому – відповідно до рішення педагогічної ради навчального закладу.
У документі про освіту (табелі успішності, заліковій книжці (8-11 класи), свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.
2.15. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).
2.16. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2001 р. № 44 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08.02.2001 р. за N 120/5311.
2.17. Філії, розташовані у селах з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог та за погодженням з директором опорного закладу можуть створювати у своєму складі з’єднані класи.
2.18. Відповідно до поданих батьками або особами, що їх замінюють, заяв опорний заклад та філій за погодженням відділу освіти Радехівської районної державної адміністрації створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном.
2.19. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 14.12.2000 р. №588 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 19.12.2000 р. за № 925/5146.
2.20. Учням, які закінчили певний ступень навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:
по закінченні початкової школи – табель успішності;
по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;
по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.
2.21. За успіхи у навчанні для учнів (вихованців) встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення (занесення на дошку пошани, грамота, почесна грамота, книга, екскурсійна поїздка).
III. Учасники навчально-виховного процесу
3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в опорному закладі та його філіях є:
•учні (вихованці);
•керівники;
•педагогічні працівники;
•психолог, соціальний педагог, бібліотекар;
•інші спеціалісти;
•батьки або особи, які їх замінюють.
3.2. Права і обов'язки учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.
3.3. Учні мають право:
•на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
•на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;
•на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
•брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
•брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);
•брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
•на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
•на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;
•на вибір профілю навчання та предметів за вибором.
•на індивідуальну та екстернатну форму навчання згідно чинних нормативних документів Міністерства освіти і науки України.
3.4. Учні зобов'язані:
•поважати державні символи (Герб, Гімн і Прапор), виховувати в собі національну свідомість та патріотичні почуття;
•оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
•читати програмні і позапрограмні художні твори з української та світової літератури;
•дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;
•бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
•брати участь у святкуванні державних та релігійних свят;
•дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
•брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
•займатися самовихованням, формувати основні якості особистості, волю і характер;
•дотримуватися правил особистої гігієни;
•щоденно виконувати адаптовані комплекси фізичних вправ.
•дотримуватися правил особистої гігієни, дбати про охайний зовнішній вигляд (носити шкільну форму – повсякденну та парадну – встановленого зразка).
3.5. Учням категорично забороняється сквернословити, курити, красти, розпивати спиртні напитки, вживати наркотики, грати в азартні ігри, займатися рукоприкладством, принижувати людську гідність, руйнувати державне майно.
3.6. Учні заохочуються за:
•блискучі знання з окремих предметів;
•відмінні успіхи у навчанні;
•зразкову дисципліну і поведінку;
•щоденне виконання фізичних вправ;
•високі показники у читанні художньої літератури;
•високу громадську активність, плідну діяльність в органах учнівського самоврядування, проявлену ініціативу у корисних справах;
•досягнення високих результатів у спорті;
•успішну участь в районних, обласних і республіканських олімпіадах, конкурсах.
3.7. Види заохочення: подяка, нагородження Похвальними листами, грамотами, медалями; занесення на дошку пошани; грошова премія; стипендія, екскурсійна поїздка.
3.8. Учні несуть покарання за порушення Статуту ОНВК, Правил для учнів. Види покарань: зауваження, догана, переведення з ліцейних класів у загальноосвітні, самопокарання.
3.9. Учні, які курять, вживають спиртні напитки, наркотики, займаються рукоприкладством або їх поведінка оцінюється незадовільно виключаються з ліцейних класів у загальноосвітні або у спеціалізовані навчальні заклади наказом директора Вузлівський ОНВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей» після розгляду матеріалів на педагогічній раді.
3.10. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.
3.11. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних працівників проводиться за конкурсом на контрактній основі.
3.12. Педагогічні працівники мають право на:
•захист професійної честі, гідності;
•академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі і не шкідливі для здоров'я учнів;
•проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
•виявлення педагогічної ініціативи;
•безоплатне користування матеріально-технічними ресурсами закладу освіти для здійснення освітньої та наукової діяльності в рамках діяльності закладу освіти;
•позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
•участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу та колегіальних органів управління закладом освіти;
•вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку педагогічних працівників;
•доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
•індивідуальну освітню діяльність за межами закладу освіти;
•підвищення кваліфікації, перепідготовку педагогічних працівників;
•подовжену оплачувану відпустку;
•розробку та впровадження авторських навчальних програм, освітніх методик і технологій;
•на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;
•отримання пенсії в порядку визначеному законодавством України.
Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
3.13. Педагогічні працівники зобов'язані:
•привчати здобувачів освіти до законослухняності, поваги до Конституції та законів України, державного устрою та територіальної цілісності України;
•глибоко готуватися до проведення кожного уроку чи виховного заходу (тематичний, модульно-календарний плани, поурочний план, завдання для контрольних робіт тощо), уроки та виховні заходи проводити на високому науково-методичному рівні;
•забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, засвоєння здобувачами освіти освітніх програм на рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвитку їхніх здібностей;
• на рівні обов'язкових державних вимог;
•сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
•сприяти зростанню іміджу навчального закладу;
•настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі, своїм прикладом демонструвати патріотичне служіння своїй Батьківщині;
•виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
•готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
•дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів, бути прикладом у поведінці та у праці;
•захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;
•постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
•виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;
•брати участь у роботі педагогічної ради, науково-практичних конференцій, відзначенні державних свят;
•дотримуватися принципу академічної доброчесності та забезпечувати його реалізацію в освітньому процесі;
•систематично й неухильно, один раз на п’ять років, проходити курсову перепідготовку;
•щороку проходити медичний огляд;
•старанно й охайно вести встановлену чинним законодавством шкільну документацію (класні журнали, особові справи учнів тощо).
3.14. В опорному закладі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
3.15. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
3.16. Робочий час педагогічних працівників визначається навчальним розкладом і посадовими обов’язками та діючими правилами внутрішнього трудового розпорядку.
3.17. Педагогічні працівники несуть повну персональну відповідальність за життя і здоров'я дітей під час проведення уроків, позакласних, позашкільних заходів, перерв та протягом усього перебування їх у закладі під час навчально-виховного процесу.
3.18. Інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал приймаються на роботу і звільняються директором опорного закладу згідно з чинним законодавством. Їхні права, обов’язки та соціальні гарантії регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу.
3.19. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:
•обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
•звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
•брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;
•на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.
3.20. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:
•забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
•постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
•поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
•виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;
•нести персональну відповідальність за виховання, навчання й розвиток дітей.
3.21. Представники громадськості мають право:
•обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;
•керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;
•сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;
•проводити консультації для педагогічних працівників.
3.22. Представники громадськості зобов'язані: дотримуватися статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.
IV. Управління навчальним закладом
4.1. Управління опорним закладом та його філіями здійснює відділ освіти Радехівської райдержадміністрації.
Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.
Директор опорного закладу призначається і звільняється з посади відділом освіти Радехівської райдержадміністрації згідно чинного законодавства.
Призначення та звільнення заступників директора з навчально-виховної роботи опорного закладу здійснюється відділом освіти Радехівської райдержадміністрації згідно чинного законодавства.
Керівництво філією опорного закладу здійснює завідувач філією та його заступники відповідно до законодавства, статуту опорного закладу та положення про філію.
Завідувачі філіями та їх заступники призначаються відділом освіти Радехівської райдержадміністрації відповідно до чинного законодавства.
4.2. Вищим органом громадського самоврядування опорного закладу та його філії є конференція, що скликається не менше одного разу на рік.
Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:
•працівників опорного закладу та його філій – зборами трудового колективу;
•учнів опорного закладу та його філій другого-третього ступеня – класними зборами;
•батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.
Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу – 20, учнів – 20, батьків і представників громадськості – 20.
Термін їх повноважень становить два роки.
Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.
Право скликати конференцію мають голова ради опорного закладу, делегати конференції, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор опорного закладу, засновник.
Конференція:
•обирає раду опорного закладу та його філій, її голову, встановлює термін їх повноважень;
•заслуховує звіт директора і голови ради опорного закладу та його філій;
•розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності опорного закладу;
•затверджує основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності опорного закладу та його філій;
•приймає рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.
4.3. У період між конференціями діє рада опорного закладу та його філій.
4.3.1. Метою діяльності ради є:
•сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
•об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;
•формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління опорниим закладом;
•розширення колегіальних форм управління опорним закладом;
•підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу;
4.3.2. Основними завданнями ради є:
•підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
•визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку опорного закладу та його філій і сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
•формування навичок здорового способу життя;
•створення належного педагогічного клімату в опорному закладі та його філіях;
•сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду;
•підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
•сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців);
•підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов для вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
•ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;
•стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
•зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів (вихованців) та опорним закладом і його філіями з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.
4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів (вихованців) II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються конференцією опорного закладу та його філій.
Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно конференцією.
На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.
4.3.4. Рада опорного закладу та його філії діє на засадах:
•пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
•дотримання вимог законодавства України;
•колегіальності ухвалення рішень;
•добровільності і рівноправності членства;
•гласності.
Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).
Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.
Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора опорного закладу, власника (засновника), а також членами ради.
Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.
У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.
Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту опорного закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.
У разі незгоди адміністрації опорного закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.
До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету опорного закладу та його філій.
4.3.5. Очолює раду опорного закладу та його філій голова, який обирається із складу ради.
Голова ради може бути членом педагогічної ради.
Головою ради не можуть бути директор та його заступники.
Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.
Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності опорного закладу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.
4.3.6. Рада опорного закладу та його філій:
•організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій);
•сприяє формуванню мережі класів опорного закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
•заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
•виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями);
•виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
•вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
•сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями);
•контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням (вихованцям);
•розглядає питання родинного виховання;
•бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
•сприяє педагогічній освіті батьків;
•сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
•розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями (вихованцями);
•організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів (вихованців);
•розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;
•вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
•може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.
Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.
4.4. При опорному закладі за рішенням конференції може створюватися і діяти піклувальна рада.
4.5. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.
4.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:
•сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;
•співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців) в опорному закладі;
•зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної, та лікувально-оздоровчої бази опорного закладу;
•організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), педагогічних працівників;
•вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов'язкового навчання;
•запобігання дитячій бездоглядності;
•сприяння працевлаштуванню випускників опорного закладу;
•стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців);
•всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів (вихованців) та опорним закладом.
4.5.2. Піклувальна рада формується у складі 9 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.
Члени піклувальної ради обираються на конференції опорного закладу та його філій шляхом голосування простою більшістю голосів.
Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.
Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника опорного закладу.
У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на конференції на його місце обирається інша особа.
4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:
•пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
•дотримання вимог законодавства України;
•самоврядування;
•колегіальності ухвалення рішень;
•добровільності і рівноправності членства;
•гласності.
Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.
Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.
Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.
Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.
Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.
Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу загальноосвітнього навчального закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.
4.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.
З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.
Голова піклувальної ради:
•скликає і координує роботу піклувальної ради;
•готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
•визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
•представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.
Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.
4.5.5. Піклувальна рада має право:
•вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника Вузлівський ОНВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей» на конференції пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;
•залучати додаткові джерела фінансування опорного закладу;
•вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;
•стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів (вихованців);
•брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи опорного закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;
•створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.
4.6. Директор Вузлівського ОНВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей»:
•здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
•організовує навчально-виховний процес;
•забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;
•відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
•створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
•забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
•підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
•забезпечує права учнів (вихованців) на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
•призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;
•контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
•здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
•розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;
•видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
•за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників навчального закладу;
•створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
•несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та конференцією, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.
4.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів опорного закладу та його філій визначається на підставі законодавства директором Вузлівського ОНВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей» і затверджується відповідним органом управління освітою.
Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника, якщо тижневе навантаження інших учителів з цього предмету є більшим від тарифної ставки. В противному випадку письмова згода педагогічного працівника не потрібна.
Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.
4.8. В опорному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.
Головою педагогічної ради є директор Вузлівського ОНВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей».
4.9. Педагогічна рада розглядає питання:
•удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи опорного закладу;
•переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;
•підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
•морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників навчального закладу.
4.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.
Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.
4.11. В опорному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.
4.12. При Вузлівському ОНВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей» а також у його філіях за рішенням конференції створюються батьківські комітети.
Метою діяльності батьківського комітету є:
-сприяння демократизації і гуманізації, гласності навчально-виховного процесу;
-об’єднання зусиль адміністрації, вчителів, учнів, батьків та громадськості щодо розвитку Вузлівського ОНВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей»;
-формування позитивного іміджу закладу;
-підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.
Основними завданнями батьківського комітету є:
-підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії опорного закладу та його філій з сім’ями та громадськістю;
-вироблення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку опорного закладу та його філій;
-сприяння у формуванні виховного середовища;
-сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
-підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і науково-дослідницької й експериментальної роботи педагогів;
-сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
-стимулювання морального та матеріального заохочення працівників опорного закладу та його філій, учнів, підтримка обдарованих дітей.
4.12.1.Структура батьківського комітету опорного закладу та його філій:
Батьківський комітет обирається терміном на один рік із числа батьків учнів .
Вибори членів загального батьківського комітету проводяться на щорічній конференції батьків учнів опорного закладу та його філіях з 25 до 30 вересня поточного навчального року із числа кандидатур, що вибрані у класі, шляхом відкритого голосування, простою більшістю голосів.
Висунення кандидатур здійснюється до 5 вересня поточного навчального року та подається голові діючого батьківського комітету.
Кандидатури до батьківського комітету мають право подавати:
-Адміністрація опорного закладу та його філій;
-конференція батьків учнів;
-працівники опорного закладу та його філій.
Кількість кандидатур до батьківського комітету з числа батьків учнів погоджується на конференції батьків учнів опорного закладу та його філій.
Кількість кандидатур до батьківського комітету не повинна бути менше, ніж два від кожного класу опорного закладу та його філій.
Батьківський комітет очолює голова, який обирається членами батьківського комітету. Голова батьківського комітету може мати двох заступників та секретаря.
Батьківський комітет створює комісії:
-з надання допомоги у здійсненні навчально-виховного процесу;
-з розвитку матеріально-технічної бази;
-з організації гарячого харчування учнів.
У разі необхідності батьківський комітет може створювати й інші комісії.
Заступники голови батьківського комітету, секретар, голови комісій та їх члени обираються відкритим прямим голосуванням за пропозицією членів батьківського комітету на першому засіданні новообраного батьківського комітету.
Первинною ланкою батьківського комітету є батьківські комітети класів. Батьківський комітет класу обирається з батьків учнів класів опорного закладу та його філіях на загальних зборах батьків класу. Збори проводяться з 15 по 20 вересня поточного навчального року.
Батьківський комітет класу складається не менш, як з п’яти батьків учнів класу.
Батьківський комітет класу складається з голови, заступника голови та членів батьківського комітету класу. Голова та його заступник обираються на загальних зборах батьків класу.
Голови батьківських комітетів класів є членами батьківського комітету опорного закладу та його філій.
4.12.2.Робота батьківського комітету опорного закладу та його філій.
Батьківський комітет проводить свою роботу за затвердженим планом шляхом проведення засідань.
Засідання батьківського комітету проводяться не рідше, ніж один раз на чверть. У разі необхідності кількість засідань може бути збільшена.
Засідання батьківського комітету можуть скликатись його головою, з ініціативи адміністрації опорного закладу та його філій або членами батьківського комітету.
Порядок денний засідання батьківського комітету формується із числа пропозицій всіх членів батьківського комітету, адміністрації опорного закладу та його філій.
У засіданні батьківського комітету бере участь директор опорного закладу та завідувачі філій, а в разі необхідності – за запрошенням батьківського комітету можуть брати участь працівники опорного закладу та його філій, батьки, учні, громадськість, представники органів місцевого самоврядування. Секретар батьківського комітету веде книгу протоколів.
Рішення батьківського комітету приймаються простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин його членів. Право голосу на засіданні мають лише члени батьківського комітету.
Рішення батьківського комітету, що не суперечать чинному законодавству та Статуту доводяться в 7-денний термін до відома адміністрації, працівників опорного закладу та його філій і батьків.
4.12.3.Планування та облік роботи батьківського комітету.
План роботи може складатися на місяць, чверть, семестр, рік та затверджується батьківським комітетом.
Облік виконаної роботи членами батьківського комітету ведеться в довільній формі головою батьківського комітету та головами комісій. Засідання батьківського комітету оформляються в протокольній формі.
4.12.4.Основні права та обов’язки батьківського комітету опорного закладу та його філій.
Батьківський комітет має право:
-вносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності опорного закладу та його філій, пов’язані з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів;
-звертатися до відповідних органів управління освітою з питань навчання і виховання дітей; до органів влади та місцевого самоврядування – з питань створення умов для покращення роботи опорного закладу та його філій;
-захищати законні інтереси учнів, працівників та батьків учнів;
-розглядати скарги батьків та учнів;
-виступати ініціатором проведення добродійних акцій (ярмарків, конкурсів);
-вносити на розгляд адміністрації опорного закладу та його філій пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
-приймати рішення про надання матеріальної допомоги учням;
-сприяти поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
-організовувати громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів.
Батьківський комітет зобов’язаний:
-дотримуватись у своїй діяльності Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указів Президента України, нормативних актів Міністерства освіти і науки України, обласного та місцевих органів управління освітою, Статуту опорного закладу, Положень філій та інших нормативно-правових актів;
-координувати роботу класних батьківських комітетів;
-допомагати адміністрації та педагогічному колективу опорного закладу та його філій створювати належні умови для здійснення навчально-виховного процесу та покращувати матеріально-технічну базу;
-допомагати адміністрації опорного закладу у ремонті пошкоджених комунікацій, будівлі, приміщень, території та під’їздів до неї;
-виносити на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
-виконувати й інші обов’язки, які не суперечать чинному законодавству.
Члени батьківського комітету зобов’язані:
-брати активну участь у діяльності батьківського комітету;
-своєчасно з’являтись на засідання;
-виконувати покладені на них доручення.
У випадку неявки членів батьківського комітету без поважних причин та не повідомлення про неможливість взяти участь хоча б у двох засіданнях комітету, вони виключаються із числа членів батьківського комітету, про що гласно повідомляються учасники навчально-виховного процесу опорного закладу та його філій.
4.12.5.Фінансово-господарська діяльність батьківського комітету:
Фінансово-господарська діяльність батьківського комітету здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», Положення про батьківський комітет та інших нормативно-правових актів України.
Батьківські комітети опорного закладу та його філій мають право акумулювати грошові кошти, передані спонсорами, меценатами для допомоги у розвитку опорного закладу та його філій.
4.12.6.Звіт про проведену роботу батьківського комітету:
Голова загального батьківського комітету звітує про проведену роботу перед конференцією один раз в рік.
Постійні комісії батьківського комітету звітуються на ньому за свою роботу за підсумками роботи в кінці семестрів поточного навчального року.
4.13.Батьківські збори опорного закладу та його філій – колективний орган батьківського самоврядування.
Батьківські збори:
-обирають органи батьківського самоврядування;
-обирають своїх представників для участі в роботі громадського самоврядування НВК, класу;
-залучають батьків до участі в керівництві гуртками та іншими видами позакласної та позашкільної роботи;
-виносять на розгляд ради опорного закладу та його філій, педагогічної ради, директора та завідувачів філій пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу;
-запрошують педагога-вихователя, вчителів, представників державних органів управління, адміністрації опорного закладу та його філій для обговорення стану і перспектив їх розвитку, а також роз’яснення з окремих питань, що турбують батьків.
4.14.В опорному закладі та його філіях діє учнівське самоврядування.
4.15.В опорному закладі та його філіях можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до законодавства України.
V. Матеріально-технічна база
5.1. Матеріально-технічна база опорного закладу та його філій включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.
5.2. Майно опорного закладу та його філій належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту навчального закладу та укладених ним угод.
5.3. Опорний заклад та його філії відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна опорного закладу та його філій проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані опорному закладу та його філіям внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база опорного закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо), а також спортивного, актового і читального залів, бібліотеки, архіву, радіоцентру, медичного, лінгафонного і комп'ютерного кабінетів, їдальні та буфету, теплиці, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо.
5.6. Відповідно до рішення ___________________________________________
(вказується орган державної виконавчої влади)
від "__"______ __ р. № _____ опорний заклад та його філії мають земельні ділянки, де розміщуються спортивні та географічний майданчики, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.
5.7. Навчальний заклад має для учнів (вихованців) та педагогічних працівників гуртожиток.
VI. Фінансово-господарська діяльність
6.1. Фінансово-господарська діяльність здійснюється опорним закладом спільно з філіями на основі єдиного кошторису.
6.2. Джерелами формування кошторису опорного закладу та його філій є:
•кошти засновника;
•кошти місцевого бюджету;
•кошти фізичних, юридичних осіб;
•кошти, отримані за надання платних послуг;
•доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
•благодійні внески юридичних і фізичних осіб.
6.3. В опорному закладі та його філіях створюється фонд загального обов'язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.
Кошти фонду загального обов'язкового навчання зберігаються на рахунку опорного закладу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором опорного закладу.
Облік і використання коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюються директором опорного закладу та завідувачами філій, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.
Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюють органи громадського самоврядування або органи місцевого самоврядування, а також органи управління освітою.
6.4.Опорний заклад та його філії мають право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.
6.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в опорному закладі та його філіях визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється самостійно.
6.6. Звітність про діяльність опорного закладу та його філій встановлюється відповідно до законодавства.
VII. Міжнародне співробітництво
7.1. Опорний заклад та його філії за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
7.2. Опорний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.
VIII. Контроль за діяльністю навчального закладу
8.1. Державний контроль за діяльністю опорного закладу та його філій здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.
8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів та засновник.
8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю опорного закладу та його філій є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) опорного закладу, а також опорним закладом його філій з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником відповідно до законодавства.
IX. Реорганізація або ліквідація навчального закладу
9.1. Рішення, про реорганізацію або ліквідацію опорного закладу та його філій приймає засновник.
Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.
Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.
З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.
9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно опорного закладу та його філій, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.
9.3. У випадку реорганізації права та зобов'язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених опорним закладом.
Х. Прикінцеві положення
10.1. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються засновником та підлягають реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.
10.2. Питання не врегульовані даним Статутом регулюються чинним законодавством України.

Останні новини

31.01
Благодійний візит у навчально-реабілітаційний центр "Мрія" м.Львів
23.01
Профорієнтація для учнів 10-11 класів
22.01
День Соборності
17.01
Військово-патріотична екскурсія учнів 11 класу у військову частину (м.Великі Мости)
08.01
Різдвяний вертеп
27.12
Новорічне свято 8-11 класи
26.12
Новорічне свято 5-7 класи
26.12
Новорічне свято 1-4 класи
19.12
Свято Миколая
06.12
Свято мови у 3 класі
05.12
І тур ХІ районного турніру гри «Що? Де? Коли?»
23.11
Заходи Вузлівського ОНВК До Дня пам’яті жертв голодомору
23.11
Містер ОНВК (8-11 класи)
23.11
Поїздка у м.Львів
20.11
Містер ОНВК (5-7 класи)
15.11
Науково-практична конференція, присвячена Ярославу Мудрому
26.10
Чергове засідання учнівського клубу "Активіст" у Радехівській РДА
25.10
Вечір поезії, присвячений Дмитру Павличку
24.10
Районний семінар педагогів-оранізаторів
19.10
День Харчовика у Вузлівському МПД ДП "Укрспирт"
Всі новини