Методична діяльність у ОНВК с. Вузлове

Методична робота як важливий чинник підвищення професійного рівня педагогів


Під методичною роботою розуміють взагалі будь-яку діяльність, спрямовану на успішну організацію навчального процесу, розведену за напрямами:
 • Організаційно-педагогічна діяльність;
 • Робота з педагогічним колективом і кожним педагогом зокрема.

Організаційно-педагогічна діяльність передбачає:
 • створення якнайкращих умов для діяльності та стимулювання праці педагогів;
 • планування та організацію навчально-виховного процесу;
 • взаємодію із зовнішнім середовищем;
 • матеріально-технічне забезпечення навчального процесу;
 • організацію контрольно-діагностичної діяльності;
 • створення громадсько-педагогічних об'єднань педагогів;
 • сприяння встановленню в освітній установі стійкого позитивного психолого-педагогічного клімату;
 • атестацію педагогічних кадрів;
 • звітно-документальну діяльність;
 • організацію позакласної й позашкільної творчої діяльності учнів;
 • організацію громадсько-педагогічної діяльності педагогічного колективу;
 • здійснення зв'язків із зовнішнім середовищем.

Діагностично-аналітична діяльність


Передбачає створення умов для найкращого саморозкриття педагогів і учнів для їх позитивної взаємодії.
Усі діагностичні процедури мають бути спрямовані на вияв особистісних і професійних проблем та досягнень з метою управління успіхом, мотивації і стимулювання, реалізації ідей управлінсько-педагогічної підтримки педагогів і створення найкращих умов для їхньої діяльності.

Самоосвітня діяльність


Самоосвіта педагогів є органічною складовою частиною педагогічної освіти, причому частиною невід'ємною. Це усвідомлена, цілеспрямована, планомірна і безперервна робота вчителя по удосконаленню своєї теоретичної і практичної підготовки, необхідної для успішної педагогічної діяльності.

Форми підвищення фахової майстерності:


 • Взаємовідвідування уроків і позакласна форма роботи з учнями.
 • Творчі зустрічі з колегами по фаху з інших шкіл.
 • Методичні оперативки, на яких керівники доводять необхідну до усіх чи групи вчителів літературу.
 • Лекції з питань педагогіки, психології, нових педагогічних технологій.
 • Круглі столи з актуальних педагогічних проблем, на яких кожен учасник може висловити свою думку, вислухати аргументи своїх колег.
 • Наставництво і стажування, як форма активного повсякденного спілкування досвідчених педагогів зі своїми молодшими колегами.

Документи

29.04
Порядок прийому до 1 класу (2021 (2) )
31.03
Система внутрішного забезпечення якості освіти
31.03
Статут ОНВК
31.03
Права та обов'язки учнів
31.03
Інклюзивне середовище
31.03
ЗВІТ директора 2019-2020
31.03
Наявні ресурси для організації освітнього процесу
10.11
Структура якісної середньої освіти
10.11
Стратегія (політика) та процедури забезпечення якості освіти
10.11
СИСТЕМА ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ (ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ В УМОВАХ МОДУЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ)
10.11
НАЯВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ПРАЦІВНИКІВ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
10.11
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
10.11
Кількість учнів
10.11
Умови доступності
10.11
Територія обслуговування
10.11
Структура та органи управління
10.11
Правила прийому дітей до 1 класу
Всі документи