Навчально-виховний процес

«Урок – це дзеркало загальної і педагогічної культури вчителя, мірило його
інтелектуального багатства, показник його кругозору, ерудиції»
В.Сухомлинський


Принципи навчання
Крім загально дидактичних принципів (науковості, природо відповідності, свідомості й активності, індивідуалізації, систематичності, наочності, міцності, доступності, наступності, виховального спрямування) в ОНВК культивуються специфічні принципи:
Принцип дискретності у навчанні математики передбачає, з одного боку, виділення конкретних елементів знань (терміни, поняття, їх властивості (аксіоми, теореми, формули)), а з іншого – вивчення їх у взаємозв’язку з логічно завершеними частинами (модулями) навчального матеріалу.
Принцип модульності передбачає організацію засвоєння навчального матеріалу з математики у дискретно-неперервному полі за наперед заданою модульною програмою, яка складається з логічно завершених частин (модулів), зі структурованим змістом та цілісним психологічним алгоритмом засвоєння навчального матеріалу (сприймання, усвідомлення і осмислення (розуміння), запам’ятовування, узагальнення і систематизація, застосування, повторення).
Принцип структурування і генералізації навчального матеріалу модуля, предмета передбачає виділення елементів теоретичних знань (практичних вмінь) модуля, предмета і встановлення взаємозв’язків між ними, а також головних елементів знань (ядра) модуля, предмета, які пропонуватимуться для повного засвоєння учнями.
Принцип дидактичної диференціації передбачає типологічне групування учнів залежно від природних задатків до навчання математики або навчальних досягнень, адаптацію навчального матеріалу за рівнем складності і трудності до реальних розумових здібностей учнів, підбір відповідних прийомів, методів, форм і засобів навчання.
Принцип неперервності у навчанні передбачає системне і систематичне повторення навчального матеріалу логічно завершеними частинами (модулями), причому першим модулем повторюється навчальний матеріал за попередній клас, а останнім – за навчальний рік.
Принцип інтеграції передбачає взаємопроникнення споріднених предметів з метою зменшення кількості елементів навчального матеріалу для їх застосування, а також зменшення кількості навчальних предметів у навчальному плані для одночасного вивчення.

Основні поняття модульно-рейтингової технології навчання
Дидактичний модуль - це логічно завершена, системно впорядкована частина теоретичних знань і практичних вмінь з даної навчальної дисципліни, які адаптовані до індивідуальних особливостей суб'єктів учіння, і визначеним оптимальним часом на організацію їхнього засвоєння.
Рейтинговий показник учня - це числова величина, яка дорівнює процентному відношенню суми всіх опорних оцінок з усіх модулів до суми максимально можливих.
Рейтинг - це порядкова позиція учня даного класу з результатами навчання з профільних дисциплін, яка визначається рейтинговим показником.
Підсумковий рейтинг - це порядкова позиція учня даного класу за результатами навчання з усіх профільних дисциплін за весь період навчання у ліцеї.
Модульно-рейтингова технологія навчання - це цілісний алгоритм організації повного засвоєння знань та вмінь за модульним принципом з дотриманням психолого-педагогічних та кібернетичних вимог до навчального процесу та рейтинговим підсумуванням результатів навчання за семестр, рік і весь період навчання.